Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Apex Skill Center

 

Artikel 1 Definities

1.a. De organisatie; Apex Skill Center.

1.b. De contractant; De ouder of verzorger van de leerling.

1.c. Leerling: de persoon die begeleiding, bijles, training of cursus ontvangt.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de organisatie.

 

Artikel 3 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen van het inschrijfformulier.

3.2 De overeenkomst geldt voor de duur van het (resterende) schooljaar.

3.3 De overeenkomst kan door de organisatie enkel worden ontbonden wegens;

  1. Het niet aan de regels houden door de leerling of contractant
  2. Overmacht zoals beschreven in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.

3.4 De contractant kan de overeenkomst op ieder moment schriftelijk beëindigen met de inachtneming van de opzegtermijn van een maand. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de opzegging. 

 

Artikel 4 Prijzen

4.1 De hoogte van de prijzen voor de activiteiten van de organisatie wordt aan het begin van het schooljaar vastgesteld.

4.2 Vakanties en feestdagen gedurende het gehele schooljaar zijn reeds in de maandprijs verwerkt.

4.3 Afwezigheid van de leerling heeft geen invloed op de prijs.

 

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

5.1 Bij ondertekening van de overeenkomst gaat de contractant akkoord met de betaling van de maandelijkse vergoeding,

5.2 Betaling dient te geschieden voorafgaande aan de periode waarin de activiteit plaatsvindt.

5.3 De schriftelijk vastgelegde prijs dient door de cliënt te worden voldaan, ook als de diensten niet worden afgenomen.  

5.4 Diensten die door Apex Skill Center niet worden geleverd worden aan de cliënt terugbetaald.

5.5 Indien de contractant niet tijdig betaalt is de organisatie gerechtigd de leerling toegang tot de activiteiten te ontzeggen.

5.6 In geval van niet tijdige betaling is de contractant in gebreke. In dit geval zal er een aanmaning worden verstuurd. Mocht de contractant alsnog in gebreke blijven dan zijn alle administratie en incassokosten voor rekening van de contractant.

 

Artikel 6 Verplichtingen van de leerling

6.1 De leerling is verplicht om:

  1. Zich rustig en netjes te gedragen tijdens de huiswerkbegeleiding, training of cursus en in het gehele pand van Apex Skill Center.
  2. De andere leerlingen niet tot last te zijn.
  3. Zich te onthouden van alcohol, drugs of andere verdovende middelen tijdens de huiswerkbegeleiding, training of cursus en in het gehele pand van Apex Skill Center.
  4. Geen schade aan te brengen aan eigendommen van Apex Skill Center.
  5. Zich bij hinder minimaal één dag van tevoren schriftelijk of telefonisch af te melden voor de huiswerkbegeleiding, training of cursus

6.2 Worden de bovenstaande verplichtingen overtreden, dan heeft de organisatie het recht om de leerling, met onmiddellijke ingang te verwijderen, zonder terugbetaling van het geïnde bedrag.

 

 

Artikel 7 Verplichtingen van de organisatie

7.1 De organisatie is verplicht informatie van en over de leerling en de contractant strikt geheim te houden.

7.2 De organisatie heeft een inspanningsverplichting jegens de leerling en de contractant.

7.3 De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvoldoendes, zakken of niet overgaan.

7.4 De organisatie is niet verantwoordelijk voor vernieling of vermissing van eigendommen van de leerling tijdens zijn/haar bezoek aan Apex Skill Center.

 

Artikel 8 Slotbepaling

8.1 Overeenkomsten met de organisatie worden beheerst door het Nederlandse recht

8.2 Mocht er uit de activiteiten van de organisatie geschillen voortkomen, dan zal er in eerste instantie overleg plaatsvinden tussen de partijen. In tweede instantie worden de geschillen beslecht door de bevoegde rechtbank.